Bir reklam araştırması raporunda bulunması gereken başlıklar nelerdir?

Bir reklam araştırması raporunda bulunması gereken başlıklar, araştırma sürecinin tamamını kapsayan ayrıntılı bir analiz sunmak amacıyla genellikle aşağıdaki gibi olabilir:

 1. Giriş:
 • Araştırmanın amacı ve hedefleri
 • Araştırma soruları veya hipotezler
 • Çalışmanın önemi ve araştırma alanındaki mevcut boşluklar

2. Literatür Taraması:

 • İlgili teorik ve akademik literatürün gözden geçirilmesi
 • Daha önce yapılan benzer araştırmaların özeti
 • Araştırmanın temelini oluşturan teorik çerçeve

3. Araştırma Yöntemi:

 • Araştırma tasarımı (nicel, nitel, deneysel vb.)
 • Veri toplama yöntemleri ve araçları
 • Örneklem seçimi ve büyüklüğü
 • Veri analiz yöntemleri ve istatistiksel teknikler

4. Bulgular:

 • Toplanan verilerin analizi
 • İstatistiksel sonuçlar ve bulguların sunumu
 • Grafikler, tablolar veya diğer görsellerle desteklenen veriler

5. Tartışma:

 • Bulguların yorumlanması ve analiz edilmesi
 • Araştırmanın amacına ve sorularına ilişkin sonuçlar
 • Bulguların mevcut literatürle karşılaştırılması
 • Araştırmanın sınırlamaları ve gelecekteki çalışmalara yönelik öneriler

6. Sonuçlar ve Öneriler:

 • Araştırmanın ana sonuçları ve öneriler
 • Araştırmanın reklam stratejilerine veya pazarlama yaklaşımlarına olan katkısı
 • Önerilen eylemler veya iyileştirmeler

7. Referanslar:

 • Kullanılan kaynakların bibliyografik bilgileri

8. Ekler:

 • Anketler, mülakat formları veya diğer veri toplama araçları
 • Ek grafikler, tablolar veya görseller

Bu başlıklar, bir reklam araştırması raporunda genellikle bulunması gereken temel unsurları kapsamaktadır. Ancak, araştırmanın özelliklerine ve amaçlarına göre başka başlıklar da eklenebilir veya bazı başlıkların içeriği daha detaylı olarak ele alınabilir. Araştırma raporu, sistematik ve kapsamlı bir analiz sunmalı ve okuyucuya araştırma sürecini ve bulgularını anlamaları için gerekli bilgileri sağlamalıdır.

Bunu Paylaş
Pin Share

Bir yanıt yazın

Bizi Sosyal Medyadan Takip edebilirsiniz.